Søg

Om Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet

 

Mandat for Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet

Bakgrunn

Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U) har hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet. Nordisk ministerråd for kultur (MR-K) har samtidig et sektoransvar for språkområdet.

Fokusområdene for språksaksamarbeidet i utdanningssektoren er beskrevet i MR-Us samarbeidsprogram (2015):

 • Styrke børn og unges gensidige forståelse af dansk, norsk og svensk, blandt andet ved at fremme forståelsen af talt dansk, norsk og svensk.
 • Styrke den nationale opfølgning af Deklaration om nordisk sprogpolitik (sprogdeklarationen)

Embetsmannskomiteen for utdannelse og forskning (EK-U) er styregruppe for porteføljen av oppgaver og tjenesteytelser som koordineres gjennom Nordisk språkkoordinasjon, og som finansieres via budsjettpost 2-2544 Det nordiske sprogsamarbejde.

I 2017 omfatter denne budsjettpost følgende oppgaver og tjenesteytelser:

 • Nordisk språkkoordinasjon (administrasjon og initiativer)
 • Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet
 • Program for språkkurs (Nordkurs, Nordspråk og det nordiske perlers kurs for lærerstudenter)
 • Nordiske språkpiloter
 • Nettverket for språknemndene i Norden

Styregruppen kan endre på:

 • avtalen mellom Nordisk ministerråd og forvaltningsorganet for Nordisk språkkoordinasjon,
 • den samlede beløpsramme for budsjettpost 2-2544,
 • sammensetningen av oppgaver og tjenesteytelser
 • fordelingen av midler
 • fokusområder

Styregruppen godkjenner arbeidsplaner og årsrapporter og tar stilling til hvorvidt og i hvilken form det skal iverksettes en evaluering av virksomheten.

EK-U besluttet mandat for Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet den 14. september 2016.

Ekspertgruppens oppgaver

Ekspertgruppen skal ivareta funksjonen som faglig referansegruppe for porteføljen av oppgaver og tjenesteytelser som koordineres gjennom Nordisk språkkoordinasjon, og som finansieres via budsjettpost 2-2544 Det nordiske sprogsamarbejde. Ekspertgruppen skal både kunne opptre rådgivende og konsulterende og samtidig bidra til profilerings- og kommunikasjonsarbeidet.

Ekspertgruppen skal bidra til den strategiske utviklingen i det nordiske språksamarbeidet, blant annet med å bidra til å identifisere hvilke behov det er for målrettede tiltak i landene og Færøyene, Grønland og Åland, og hvordan det nordiske perspektiv og de nordiske innsatser henger sammen med nasjonale tiltak. Ekspertgruppen skal dermed kunne bidra til å formulere sammenhengen i det nordiske språksamarbeidet.

Ekspertgruppen skal bidra til å kvalitetssikre virksomheten som er omfattet av porteføljen. Dette gjør Ekspertgruppen gjennom løpende dialog med Nordisk språkkoordinasjon og aktørene underveis i planlegging og utvikling av virksomheten. Ekspertgruppen skal uttale seg om arbeidsplaner og årsrapporter for virksomheten innenfor porteføljen innen disse leveres til styregruppen via Nordisk ministerråds sekretariat. Ekspertgruppen skal på samme måte kunne uttale seg om prosjektbeskrivelser og faglige rapporter innen de legges frem for EK-U og/eller EK-K.

Ekspertgruppen skal bidra til profilerings- og kommunikasjonsarbeidet. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å spre informasjon ut i nasjonale nettverk, holde foredrag og delta i debatter i relevante faglige sammenhenger eller gjennom å skrive kronikker som løfter frem interessante resultater fra det nordiske språksamarbeidet i hele sin bredde.

Samarbeidet med Nordisk språkkoordinasjon og aktørene

Ekspertgruppen har en viktig rolle i den strategiske utviklingen av språksamarbeidet. I avtalen mellom Nordisk ministerråd og forvaltningsorganet står det at Nordisk språkkoordinasjon skal anvende Ekspertgruppen «til dels at opnå den fornødne faglige rådgivning, der via medlemmerne af referencegruppen dækker hele Norden, og dels til at sikre at der er sammenhæng mellem aktiviteterne på tværs af tjenesteydelserne».

Den faglige rådgivning omfatter den samlede porteføljen av oppgaver og tjenesteytelser som koordineres gjennom Nordisk språkkoordinasjon. Den omfatter samtidig å vurdere aktuelle innsatser i et tverrsektorielt perspektiv og å vurdere hvordan de kan bidra til å styrke sammenhengen mellom aktiviteter på tvers av sektorene. Rådgivningen kan også omfatte hvordan man best arbeider med målgruppen barn og unge.

Nordisk språkkoordinasjon skal levere sekretariatsbistand til Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet.

Ekspertgruppen utpeker selv sin formann.

Samarbeidet med Nordplus

Nordisk språkkoordinasjon skal samle inn relevante erfaringer og resultater fra Nordplus (primært Nordplus Nordiske Språk og Nordplus Junior) og bidra til at eksempler på gode resultater gjøres kjent og kan komme til nytte innenfor sektorer og fagområder som arbeider for og med barn og unges språkkunnskaper og -interesse i bred forstand. Ekspertgruppen skal kunne bidra til å identifisere både relevante resultater og relevante målgrupper for informasjon om disse i landene og Færøyene, Grønland og Åland.  

Nordplus administrasjonen og Nordplus programkomité kan søke sakkyndig-råd fra Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet ved behov, for eksempel i forbindelse med behandling av søknader til Nordplus eller i forbindelse med utviklings- og kommunikasjonsarbeid som Nordplus kontaktseminarer med språk-tema o.l.

Kvalitetssikring av aktiviteter med tilknytning til kultursektoren

Ekspertgruppen for det nordiske samarbeidet kan ved behov konsultere de sakkyndige for kunst- og kulturprogrammet i arbeidet med å kvalitetssikre aktiviteter som enten involverer kulturaktører, eller som har betydning for kultursektorens aktører.

De nordiske kulturprogram kan ved behov konsultere Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet i spørsmål som vedrører barn og unges språkforståelse.

Kvalitetssikring av aktiviteter rettet mot barn og unge

Ekspertgruppen kan ved behov konsultere Nordisk barne- og ungdomskomité i arbeidet med å kvalitetssikre aktiviteter som er rettet mot målgruppen barn og unge.

Nordisk barne- og ungdomskomité kan ved behov konsultere Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet i spørsmål som vedrører barn og unges språkforståelse.

Ekspertgruppen som rådgivende organ

Ekspertgruppen skal gjennom sin rådgivning å bidra til at det nordiske språksamarbeidets overordnede målsetninger blir realisert.

Nordisk ministerråd (MR-U/EK-U og MR-K/EK-K) kan ved behov be Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet om råd.

Medlemmer i Ekspertgruppen

EK-U utpeker medlemmer og suppleanter til Ekspertgruppen.

En oppdatert oversikt over medlemmer og suppleanter skal ligge på Nordisk språkkoordinasjons hjemmeside: www.sprogkoordinationen.org

Budsjett

EK-U besluttet den 14. september 2016 at Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet disponerer 200.000 DKK årlig til møtevirksomhet i perioden 2017-2018. Ekspertgruppen har mulighet til å overføre midler fra et år til det neste innenfor rammene av Nordisk ministerråds økonomireglement.

EK-U besluttet den 11. september 2013 at honorering av enkeltmedlemmer skal være mulig i særlige tilfeller, for eksempel en frilans kulturarbeider. Konsultasjon av sakkyndige kan også honoreres.  Honorering skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle honorarer skal dekkes innenfor Ekspertgruppens budsjettramme.

Mandatperiode

Mandatperioden for Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeidet er 2017-2018.

Det gjennomføres en evaluering av organiseringen av virksomheten på språkområdet i perioden 2016-2017. Evalueringen skjer som ledd i forberedelsen av en eventuell ny programperiode for Nordisk språkkoordinasjon. Evalueringen gjennomføres av en ekstern evaluator.