Blog

OM EKSPERTGRUPPEN NORDENS SPROGRÅD

Mandat for Ekspertgruppen Nordens språkråd (2014 – 2016)

Bakgrunn
Embetsmannskomiteen for utdannelse og forskning (EK-U) besluttet den 5. desember 2012 en ny organisering og koordinering av virksomheten på språkområdet. Organiseringen av språkområdet for perioden 2014 – 2018 er utformet på bakgrunn av en evaluering av enhetene på språkområdet under Ministerrådet for utdannelse og forskning (MR-U). Evalueringsrapporten «Med språkförståelsen i fokus – Evaluering av enheterna på språkområdet under Nordiska ministerrådet 2012» leverte den 17. mai 2012 en rekke anbefalinger for organisering og implementering av en ny koordinering av virksomheten på språkområdet som er finansiert med midler under MR-U.

EK-U besluttet i samme møte at det nordiske språksamarbeidet skal fokusere på følgende tre områder fra 2014 (inntil annet besluttes):

”De fire arbejdsspørgsmål i ’Deklaration om nordisk sprogpolitik’
EK-U stadfæstede i 2008, at ansvaret for opfølgningen af Sprogdeklarationen er nationalt.

Fra 2014 skal det i højere grad identificeres hvorvidt tiltag på sprogområdet kan understøtte nationale indsatser i opfølgningen af Sprogdeklarationen.

Indsatser for at styrke børn og unges sprogforståelse
Der skal være en fokuseret og målrettet indsats for at styrke børn og unges sprogforståelse i dansk, norsk og svensk.

EK-U tog beslutningen om et særskilt fokus på arbejdet med børn og unge den 11. september 2008: ”Beslutet om språksamarbetet handlar om at organiseringen [der trådte i kraft i 2009] skal bidra till en prioritering av en fokuserad och målinriktad insats för att barns och ungas förståelse för grannlandsspråken skall stärkas och att alla nordbor skall kunna kommunicera med varandra på ett skandinaviskt språk. […] ÄK-U beslöt följande: […] Særskilt fokus skal lægges på arbejdet med børn og unge. […]”

Lytteforståelse
Hidtil har der i skolerne været fokus på børn og unges læsefærdigheder, også når det gælder den såkaldte nabosprogsundervisning i fagene dansk, norsk og svensk. En undersøgelse af internordisk sprogforståelse har imidlertid vist, at det er i forståelsen af talesprog udfordringerne med at forstå hinanden ligger”

I forbindelse med den nye organiseringen av språkområdet for perioden 2014 – 2018 vedtok EK-U den 5. desember 2012 å opprette en faglig referansegruppe for virksomheten på språkområdet, i tråd med anbefalingene i evalueringsrapporten: Ekspertgruppen Nordens språkråd (ENS).

Ekspertgruppen skal ivareta funksjonen som faglig referansegruppe for porteføljen av de oppgaver og tjenesteytelser som utgjør virksomheten på språkområdet. Av hensyn til den faglige bredde som er nødvendig for å kunne gi forvaltningsorganet en relevant faglig diskusjonspartner, anbefaler evalueringsrapporten videre at det ikke kun tas geografiske hensyn i sammensetningen av Ekspertgruppen, men at «ENS sammansättning förändras så att den i första hand bygger på kompetens vad gäller barns och ungas språkförståelse och även innefattar representanter från kultursektorn.» Evalueringsrapporten anbefaler derfor at utnevnelser av medlemmer til ENS først og fremst skal «ta hänsyn till de funktioner gruppen ska ha och att den mest professionellt initierade och forskningsanknutna expertisen tillsätts, i andra hand till geografisk representation. Kompetensen i gruppen ska utgå från barns och ungas språkförståelse och inkludera alla relevanta expertisområden, från språkdidaktik till barns och ungas medieanvändning.»

Denne anbefalingen skal forstås med bakgrunn i at Ministerrådet for utdannelse og forskning (MR-U) har et hovedansvar for språkområdet i det nordiske samarbeidet, mens Ministerrådet for kultur (MR-K) har et delansvar for språkområdet. En innledende drøftelse av det felles ansvar for språkområdet, vil primært foregå i regi av en ad hoc-gruppe for språkområdet, som har en mandatperiode fra 2013 – 2014, men en dialog mellom ad hoc gruppen, forvaltningsorganet og ENS er nødvendig i etableringsfasen.

Mål for arbeidet i Ekspertgruppen Nordens språkråd
Prinsipielt
Ekspertgruppen Nordens språkråd oppnevnes som faglig referansegruppe for virksomheten på språkområdet som er finansiert under MR-U. Virksomheten koordineres av et forvaltningsorgan, som skal bruke Ekspertgruppen til dels å få den nødvendige faglige rådgivning, dels å sikre den nødvendige faglige tyngde i kvalitetssikringen av virksomheten og dels til å sikre sammenheng mellom virksomhet på tvers av sektorene.

Konkret
Ekspertgruppen skal kunne konsulteres i forbindelse med strategiske spørsmål så vel som i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølgning av konkrete aktiviteter. Forvaltningsorganet og prosjektledere knyttet til virksomheten på språkområdet skal kunne kontakte hele gruppen eller de medlemmer som er relevante i forbindelse med konkrete fagrelaterte problemstillinger. Primært skal kontakten opprettholdes mellom leder av Nordisk språkkoordinasjon i forvaltningsorganet og Ekspertgruppens formann. Formannskapet i Ekspertgruppen følger landenes formannskap i Nordisk ministerråd.

Forvaltningsorganet har ansvaret for å kvalitetssikre virksomheten på språkområdet og dermed også ansvar for å søke faglig bistand fra Ekspertgruppen der det er nødvendig og hensiktsmessig.

Ved et årlig møte drøfter forvaltningsorganet virksomheten på språkområdet med Ekspertgruppen, og ENS deltar både i oppfølging av virksomheten i forbindelse med årsrapportering og i planlegging av virksomheten i forbindelse med arbeidsplanen. ENS har en særlig viktig oppgave som faglig diskusjonspartner for forvaltningsorganet og ad hoc gruppen for språkområdet i forbindelse med strategiske drøftelser i et langsiktig perspektiv, for å sikre både faglig tyngde og fornuftig sammenheng i satsningene på språkområdet, også på tvers av sektorene.

Medlemmer i Ekspertgruppen
EK-U utpeker medlemmer til Ekspertgruppen i løpet av 2013 etter bestilling fra Nordisk ministerråds sekretariat. Gruppens sammensetning skal avspeile en faglig bredde, som anbefalt i evalueringsrapporten.

EK-U godkjente den 11. september 2013 mandatet for Ekspertgruppen, men besluttet en mandatperiode på 3 år: 2014-2016. Mandatet og sammensetningen av ENS kan ved behov revideres etter at Ad hoc-gruppen på språkområdet har levert sin rapport.

EK-U besluttet at sekretariatet går i dialog med landene og Færøyene, Grønland og Åland om utpekning av medlemmer til ENS.

Tidsplan for Ekspertgruppen (foreløpig)
Ekspertgruppens mandat gjelder for en begrenset tidsperiode fra januar 2014 til desember 2016. Ekspertgruppen skal holde et årlig møte med forvaltningsorganet for å diskutere fremdrift, resultater og videre planer fremover.

EK-U er styregruppe for virksomheten på språkområdet og Nordisk ministerråds sekretariat har et oppfølgingsansvar. Forvaltningsorganet på språkområdet, Foreningene Nordens forbund ved Nordisk språkkoordinasjon, ivaretar sekretariatsfunksjonen for Ekspertgruppen Nordens språkråd. Det redegjøres for Ekspertgruppens virksomhet gjennom forvaltningsorganets strategiplan, arbeidsplaner og årsrapporter.

September 2013 EK-U diskuterer og godkjenner mandat for Ekspertgruppen

Høsten 2013 EK-U utpeker medlemmer til Ekspertgruppen

Våren 2014 Ekspertgruppen møtes med forvaltningsorganet på språkområdet for å diskutere strategi for mandatperioden og arbeidsplan for 2014.

Budsjett
EK-U besluttet den 5. desember 2012 at Ekspertgruppen Nordens språkråd oppebærer 250.000 DKK årlig til møtevirksomhet i perioden 2014 – 2016. Ekspertgruppen har mulighet til å overføre midler fra et år til det neste.

Medlemmer i Ekspertgruppen, som ikke utfører arbeidet som del av sin faste ansettelse, kan honoreres for arbeidet etter avtale og etter faste satser. Midlene til honorarer omfattes av budsjettet på 250.000 DKK.

EK-U besluttet den 11. september 2013 at honorering av enkeltmedlemmer skal være mulig i særlige tilfeller, for eksempel en frilans kulturarbeider. Honorering skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle honorarer skal være innenfor Ekspertgruppens budsjettramme.

EK-U besluttet mandatet i EK-U 3/13 den 11. september med de endringer som fremgår av referatet.*

 

*EK-U godkjente mandatet for Ekspertgruppen, men besluttet en mandatperiode på 3 år: 2014-2016. Mandatet og sammensetningen av ENS kan ved behov revideres etter at Ad hoc-gruppen på språkområdet har levert sin rapport.
EK-U besluttet at sekretariatet går i dialog med landene og Færøyene, Grønland og Åland om utpekning av medlemmer til ENS.
EK-U besluttet at honorering av enkeltmedlemmer skal være mulig i særlige tilfeller, for eksempel en frilans kulturarbeider. Honorering skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eventuelle honorarer skal være innenfor Ekspertgruppens budsjettramme.