Søg

Ett nordiskt teckenspråksnätverk har etablerats

01.12.2014

Ett samarbete mellan språkvårdare i teckenspråk i Norden håller på att ta form. Vid ett första nätverksmöte i augusti 2014 formaliserades nätverkets arbete. Språkvårdare i teckenspråk möttes för första gången på nordiskt plan vid ett arbetsseminarium 2012 i Köpenhamn. Seminariet finansierades med pengar från anslaget till Nätverket för språknämnderna i Norden och Nordisk Språkkoordination.
Text: Tommy Lyxell Foto: Johanna Mesch

tegnspråk.JPG

Till arbetsseminariet kom deltagare från alla sju nordiska länder och man diskuterade samarbetsfrågor och projekt som kunde ske inom ett nordiskt samarbete. Tre arbetsgrupper bildades som fick i uppgift att formulera ansökningar för olika projekt som kan främja teckenspråkens ställning i Norden. Det rörde sig om informationsmaterial, undervisningsmaterial och teckenspråkskorpusar.

Som kontaktperson för teckenspråksnätverket utsågs Tommy Lyxell vid svenska Språkrådet. En blogg, Nordiska teckenspråk (wordpress.nordiskateckensprak.com) upprättades så att kontakten mellan deltagarna kunde hållas tills en tydligare organisation utkristalliserats. Bloggen har visat sig vara en viktig informationskälla även för utomstående.

Men eftersom inte alla nordiska länder har anställda språkvårdare visade det sig svårt för en del arbetsgrupper att arbeta vidare med projektförslagen. Det uttrycktes ett behov av återkommande nätverksmöten, enligt samma modell som Nätverket för språknämnderna. I våras kom beskedet att Nordiska ministerrådet avsatt särskilda medel för teckenspråksnätverket för åren 2014–2015. Ett första nätverksmöte kunde därför hållas i samband med Nordiska språkmötet i Stockholm i augusti 2014.

Vid nätverksmötet beslöts att grundbulten i samarbetet är språknämnderna. För närvarande finns det anställda språkvårdare i teckenspråk hos Språkrådet i Sverige och Språkrådet i Norge. I Danmark pågår det förberedelser för att anställa en språkvårdare i teckenspråk vid Dansk Sprognævn. I Finland och på Island finns det teckenspråknämnder som har nära samarbete med språknämnderna i respektive land. Ledamöterna i teckenspråksnämnderna är i huvudsak arvoderade, inte anställda. På Färöarna och Grönland finns det ännu inga språkvårdare i teckenspråk, så därför är representanter från dövförbund och tolkförmedlingar inbjudna till samarbetet i teckenspråksnätverket.

Nästa nätverksmöte sker i samband med Nordiska språkmötet i Köpenhamn 2015.