Søg

Kom til nabospråkskonferanse i Oslo

02.02.2016

Hva skal til for at nabospråksundervisning blir en suksess? Og hvordan kan kultur bidra til å bedre undervisningen? Dette er spørsmål som belyses på en kommende konferanse, når kunnskap fra et lengerevarende nettverksprosjekt nå skal deles. 

Framgångsfaktorer inom grannspråkundervisning
Spridningskonferens inom projektet ”Benchmarking inom grannspråksundervisning – Nätverk för språkprojekt runt om i Norden 2013–2015”

Lysebu, Oslo 24-25.4.2016

Målgrupp: myndigheter och aktörer inom kultur- och undervisningssektorn, forskare, lärare och lärarutbildare, kulturutövare

I syfte att reflektera över och identifiera framgångsfaktorer i pågående projekt inom granspråksinlärning initierade Nätverket Svenska nu 2013 ett 3-årigt nätverksprojekt tillsammans med Norden i skolan/Föreningen Norden, Doctor ABC i gränsregionen Danmark/Tyskland, projektet Finska nu i Sverige och Nordisk språkkoordination. Mål för benchmarking-projektet blev att bidra till kvalitetsutveckling, stimulera till nya arbetssätt samt skapa nätverk och personliga kontakter mellan medarbetarna och relevanta miljöer i Norden. Under projektperioden identifierades det ytterligare aktörer inom kultur- och grannspråkundervisning och genomfördes en forskningsbaserad studie.

Den kunskap som inhämtats i Benchmarking-projektet önskas inspirera det officiella nordiska samarbetet, och nationella skolmyndigheter i deras kommande arbete kring nya initiativ, kampanjer och projekt samt lärare inom grannspråkundervisning

På konferensen 24-25.4.2016 presenteras satsningar som lyfter upp kulturens roll och synlighet i språkundervisningen och delas god praxis och rekommendationer.

I programmet:

"Elevaktiverande undervisning i skandinaviska språk och nordiska grannspråk"

Jenny Sylvin, doktorand
Helsingfors Universitet

Lise Vogt, Undervisningskonsulent og lærebogsforfatter

Genom observationer i klassrum runtom i Norden har Jenny Sylvin och Lise Vogt kartlagt på vilket sätt kulturupplevelser på verkar elevernas språkinlärning. Studiet genomfördes inom Nordiska språkkoordinationens språk-och kulturprojekt om ’Nordiske Forsøgsklasse’ och Nätverket Svenska nu:s program för finska skolelever.

"Nabosprog i praksis"

Eva Theilgaard Brink, cand.mag. lingvistik, Videnskabelig medarbejder,
Nordisk Sprogkoordination

Hvad gør en dansker, som bor i Sverige, for at blive forstået af svenskerne? Og hvordan kommunikerer en finne bosat i Norge med en nordmand? Det skal en ny undersøgelse svare på.

Projektet Nabosprog i Praksis (NIP) vil interviewe unge nordboere om deres hverdagserfaringer med at skulle kommunikere på dansk, svensk eller norsk. De skal alle bo og arbejde i et andet nordisk land end deres eget og derfor have brug for at kommunikere med andre nordboere på daglig basis. 

Kul på Svenska! - Erfarenheter om musik och drama i språkberikande undervisning för lågstadieelever

Marja- Leena Kivelä, universitetslärare, Uleåborgs universitet

Läroämnet nordisk filologi vid Uleåborgs universitet har samarbetat med Barnens Estrad r.f. i syfte att utforska barnens inlärning av svenska och (finlands)svensk kultur med hjälp av musik och drama. Barnens Estrad producerar musik- och dramaföreställningar för elever i olika årskurser från förskolan till högstadiet.

Om att våga!

Jesse Piisinen, artist

Jesse P. är en etablerad musiker som arbetat med låtskriveri, musik og och ungdomar i över 10 år i både Finland och Sverige. Han har turnerat i skolor och producerat Pakkåruotsi albumen i samarbete med Svenska nu. Jesse kommer att berätte om sine egna erfarenheter samt genomföra en workshop med konferensdeltagare. 

Nätverket Svenska nu

Tiinaliisa Granholm, projektledare

Svenska nu förmedlar svensk ungdomskultur och möten med det svenska språket inom Finland och uppmuntrar ungdomar till att använda svenskan genom positiva förebilder. Svenska nu visar att svenskan är både rolig och nyttig. Svenska nu koordineras av Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Nordisk Språkkoordination

Jesper Schou-Knudsen, Leder af Nordisk Sprogkoordination

Ansvaret for å koordinere aktivitetene i det nordiske språksamarbeid under Nordisk Ministerråd ligger hos Nordisk Språkkoordinasjon, som gjennomfører årlig en rekke større tiltak eller prosjekter. Prosjektene finansieres gjennom Nordisk Språkkoordinasjons pulje til selvstendige initiativer. Den primære målgruppen er barn og unge i Norden, og de konkrete og strategiske innsatser retter seg i stor grad mot skolen.

 

Anmälning till konferensen sker elektroniskt under tiden: 22.1.-25.2.2016 https://www.lyyti.fi/group/Benchmarkingkonferens_5981

OBS! Antalet deltagare är begränsat och vi önskar deltagare från hela Norden.

Konferensen är gratis (mat och logi ingår). Resan ingår inte, men långväga gäster kan söka resestöd vid anmälning. OBS! Deltagandet bekräftas den 26 februari.

Arrangörer: Nätverket Svenska nu / Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland med stöd av Nordisk kulturfond och Nordplus språk i samarbete med Nordisk språkkoordination