Søg

Tre digitala broar över Ösjersjön

02.10.2014

Nordplus språk | ”Tre digitala broar över Östersjön” är ett Nordplus Nordiska Språk -projekt som syftar till att bygga språkliga och kulturella broar mellan studenter i Estland, Finland och Sverige. De deltagande lärosätena är Uleåborgs yrkeshögskola (Institutionen för hälsovård och det sociala området), Högskolan Dalarna (Akademin utbildning och humaniora) och Tallinn universitet (Keelekeskus/Språkcentrum).
Tekst: Anja Tolonen, Foto: Shutterstock

shutterstock_90757739.jpg

Projektet förenar studenterna med hjälp av svenska språket som kommunikationsmedel och verktyg. Svenska tränas upp både digitalt och genom deltagande på campusträffar som arrangeras turvis av lärosätena i sina hemländer. Meningen är att studenterna stiftar bekantskap med varandra, förmedlar kulturell kännedom om de deltagande länderna samt svenska språkets roll i sina hem- eller vistelseländer. Vidare är målet att studenterna utvecklar sin interkulturella kompetens och digitala litteracitet samt
sprider kunskap, idéer och erfarenheter vidare till allmänheten med hjälp av sociala medier.

Målgruppen är studenter som läser svenska som andraspråk eller främmande språk vid de deltagande lärosätena. Projektet varar i två år; från början av höstterminen 2013 (1.9.2013) till slutet av vårterminen 2015 (31.5.2015).

”Varför är det bra att kunna svenska?”
Den första kampusträffen organiserades vid Uleåborgs yrkeshögskola enligt planerna den 30 oktober – den 1 november 2013. Närvarande var två lärare och två studenter från Högskolan Dalarna, en lärare och tre studenter från Tallinn universitet/Keelekeskus (Språkcentrum) och två lärare och 34 studenter från Uleåborg.

Före kampusträffen hade alla deltagande studenter, 48 totalt, skrivit en uppsats under rubriken ”Varför är det bra att kunna svenska?”. Två studenter som skrev den bästa uppsatsen vid sitt eget lärosäte valdes till så kallade nyckelstudenter. Dom fick resa till kampusträffen och representera sitt lärosäte. Alla uppsatser som studenterna skrev är tillgängliga på adressen http://blogit.oamk.fi/broar/. Studenterna och lärare blev kallade till en sluten Facebook–grupp för att chatta och mikroblogga där.

 

”Det tvåspråkiga Finland”
Vid campusträffen organiserade Uleåborgs yrkeshögskola ett seminarium som hade ”Det tvåspråkiga Finland” som tema. Vi hade tre föreläsare som hade sina presentationer för publiken. Professor Paula Rossi från Uleåborgs universitet hade sin föreläsning som hette ”Svenskan i Finland – en varietet av svenskan”. Överinspektör Hanna-Mari Sarlin från Regionförvaltningsverket i norra Finland berättade i sin presentation, ”Spelar det någon roll?”, om hur man lär sig ett nytt främmande språk för att kunna använda det som kommunikationsmedel. Barnträdgårdslärare Noora Savolainen från Svenska barnträdgården i Uleåborg berättade sin egen historia, ”Dubbel glädje”, om hur svenska språket blev andraspråket för henne både på arbetsplatsen och i kontakter med sina svenska kompisar.
Studenter och lärare fick information om Finland och den finländska kulturen i form av en frågesporttävling. De fick uppleva tvåspråkighet i Uleåborg genom att besöka Svenska Privatskolan i Uleåborg. Finländska seder och vanor presenterades i form av en spakväll med olika typer av bastur på Eden Spa. Den finska matkulturen blev gästerna bekanta med på en restaurang som serverar traditionella maträtter i Uleåborg. Uleåborgs yrkeshögskola med sina gäster kunde delta i seminariet på plats, andra kunde följa programmet via AC vid sina lärosäten eller i sin hemmiljö.
Efter kampusträffen hade studenterna att svara på Webropol-enkätfrågorna. De studenter som svarade på frågorna berättade att de med hjälp av Facebook–gruppen kunde träna upp svenska, få information om andra länder, seder och vanor där och nya kompisar. Svenska språket tyckte studenterna vara viktigt i arbetslivet, skolan, hobbyer och på resor.

”Svenska som andra språk”
Den andra kampusträffen med ”Svenska som andra språk” som tema ägde rum i Falun den 14 -16 maj 2014. Det var Högskolan Dalarna som hade ansvar för att anordna träffen. Före kampusträffen hade alla deltagande studenter skrivit en uppsats under rubriken ”Mina känslor för svenska”. Två studenter med den bästa uppsatsen vid sitt eget lärosäte, tre från Tallinn universitet, valdes till nyckelstudenter. Uppsatserna finns på Broar-bloggen vid Uleåborgs yrkeshögskola.
Under den andra kampusträffen vid Högskolan Dalarna fick vi, lärare och våra studenter, bekanta oss med Högskolan Dalarnas nätbaserade undervisning och Fronter. Vid Högskolan Dalarna fungerade Fronter till en del på samma sätt som AC-föreläsningen vid Uleåborgs yrkeshögskola. På så vis – märke vi - hade vi jobbat digitalt enligt våra planer redan från första början av projektet även om vi inte använde Fronter utan AC, ett annat digitalt verktyg under kampusträffen. I Fronter har vi sparat alla föreläsningar som våra studenter hittills har tagit del i.
Följande dag deltog vi först i en föreläsning med Bosse Thorén som är universitetslektor i svenska som andraspråk. Hans föreläsning hade rubriken ”Gör dig LÄTT förstådd och RÄTT förstådd som andraspråksUTtalare!” Föreläsningen var interaktiv: publiken både på plats och online kunde testa sin förmåga i artikulatorisk och auditiv fonetik, ställa frågor om svenskt uttal och träna uttal med föreläsaren.

Därefter hade vi en annan föreläsning med Boglárka Straszer, universitetslektor i svenska som andraspråk. Hennes föreläsning hette ”Vägen till svenska språket– olika aspekter på lyckade språkresor”. Straszers föreläsning var ganska teoretisk för våra studenter, men vi lärare fick beundra hennes språkresor: hon hade rest till Sverige via Finland. Hon talade perfekt finska och svenska som andraspråk.

Efter kampusträffen vid Högskolan Dalarna fick studenterna igen svara på Webropol-enkätfrågorna. Detta är vad de tycker om projektet som är integrerat i den obligatoriska kursen i svenska:


•    "Mycket intressant och användbar projektet, gjorde mig att gilla svenska språket mer och att stanna kvar här i Sverige."
•    "Det har varit jätte kul!"
•    "Jåå."
•   "Det var fint att lära känna andras mål och funderingar över svenska språket. Jag tyckte om föreläsningarna men är inte säker om alla kunde förstå. De här språkvetenskapliga informationerna var kanske för svårt för nybörjare fastän för mig kändes de mycket intressanta!"
•    "Jag tycker att det är viktigare att lära grammatik och allt annat och inte fokusera on en projekt som BROAR. Men om de var MER studenter och inte sa manga lärare som kommer fran andra länder och om vi fick möjlighet att prata med de andra... da skulle de bli bra. Men nu hade bara de 2 "vinnare" möjlighet att prata med människorna fran andra länderna och vi andra maste bara sitta och lyssna pa presentationer som var inte intressant."
•    "Jag tycker att projektet ökar intresse för svenska språket i allmänhet och hjälper till att studera svenska genom att skapa möjligheter till autentiska konversationer med studenter från olika länder och genom att föra diskussioner till vardagen utanför klassrummet med hjälp av Facebook."
•    "De var ok och intressant :)"
•    "Det ar bra att ha någonting nya och annorlunda ibland. Så ja tyckte om det!"
•    "Bra pris".
•    "Jag tycker att det var roligt att här det här projektet i svenska kurs. Det är bra om vi kan kommunicera med andra person som lära sig svenska språk."
•    "Det är en bra sak och det är verkligen bra att det är integrerat i kursen. Jag hoppas att projektet ska existera fortfarande."

Vägen framåt
I slutet av vårterminen 2014 hade vi partner en diskussion om den tredje kampusträffen som ska äga rum i Tallinn. Tidpunkten ska vara i början av december. Tallinn universitet ansvarar för organiseringen av träffen.

Uleåborgs yrkeshögskola undervisar journalister på ett av sina utbildningsprogram och på så sätt var det lätt att få pressen kallad till seminariet. En journaliststudent skrev en artikel om projektet. Artikeln är publicerad her.

Samma artikel blev publicerad i den finskspråkiga tidningen Tempus som är Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf’s medlemstidning. Tidningens läsare är lärare i främmande språk på alla utbildningsnivåer i hela Finland. Artikeln publiceras i årets första nummer för att bl.a. informera lärare och kolleger om den annalkande Nordplus ansökningsperioden.

Andra produkter är studenternas uppsatser som utgör bloggar på Broar-bloggen vid Uleåborgs yrkeshögskola och den slutna Facebook-gruppen som idag har totalt 80 medlemmar för att chatta och mikroblogga med varandra.