Søg

Välbesökt möte om nordisk språkpolitik i Stockholm

06.10.2014

Nettverket for språknevnene i Norden| I slutet av augusti firade det Nordiska språkmötet 60-årsjubileum i Stockholm. Temat var den nordiska språkdeklarationen som redogör för nordbors språkliga rättigheter och sätter upp konkreta mål som den nordiska språkpolitiken bör sträva efter. I två dagar belystes språkdeklarationen från olika håll i en rad föredrag och diskussioner.
Tekst: Rickard Domeij, Foto: Shutterstock

shutterstock_140368039.jpg

Dessa är några av de frågor som diskuterades:
  *   Vad är tankarna bakom språkdeklarationen? Vad har den åstadkommit? Bör den revideras?
  *   Vad görs för att genomföra och följa upp den? Hur kan arbetet utvecklas och samarbetet förbättras?
  *   Hur arbetar vi med de fyra arbetsfrågorna: språkförståelse, parallellspråkighet, mångspråkighet samt Norden som språklig föregångsregion?

Det blev ett mycket välbesökt språkmöte med många intressanta presentationer följda av öppna, konstruktiva diskussioner om arbetet med språkdeklarationen och dess genomförande. Man var eniga om att språkdeklarationen fortfarande utgör en viktig och bra utgångspunkt för nordiskt språksamarbete. Olle Josephson, en av arkitekterna bakom språkdeklarationen, sammanfattade mötet i den avslutande paneldiskussionen så här:

"Det jag har uppfattat som att det råder nån sorts konsensus om är för det första att vi måste föra en kritisk diskussion om språkdeklarationen, men att någon formell revision inte är aktuell. För det andra behöver vi en bättre och starkare organisation för kontinuitet och ansvar. Ramarna för det kan vi inte ta ställning till här. För det tredje måste språksamarbetet ske på många fronter samtidigt. Enfrågepolitiken är lönlös."

stockholm.JPG

På webbsidan för språkmötet finns korta beskrivningar av presentationerna som kan laddas ner i sin helhet. Där finns också programmet för mötet och länkar till relevant material. Se her.

Artiklar baserade på presentationerna kommer att publiceras i nästa års nummer av tidskriften Språk i Norden<http://sprogkoordinationen.org/publikationer/publikationer/spraak-i-norden/> som har den nordiska språkdeklarationen som tema.

Mötet anordnades av Språkrådet i Sverige och Nätverket för språknämnderna i Norden i samarbete med Nordisk språkkoordination.