Søg

Ny, åpen filmbasert nettressurs: "i praksis": nabospråk

02.10.2014

Nordplus | "i praksis: nabospråksundervisning" er en ny, åpen filmbasert nettressurs for lærere og lærerstudenter i de nordiske landene. Hovedkjernen i ressursen er fire korte mønsterpraksisfilmer som viser fram god nabospråksundervisning i nordiske klasserom. Eksemplene er først og fremst hentet fra de yngre alderstrinnene i grunnskolen. Dette er gjort for å løfte fram betydningen av tidlig start med nabospråksundervisning.
Tekst: Knut Åge Teigen (produsent, Snöball Film)

Syng_nordisk_2.jpeg

Det finnes en introduksjonsfilm der Lis Madsen fra De Nordiske språkpilotene gir en kort innføring i prinsippene for nabospråksundervisning. I tillegg viser hun også til aktuelle aktiviteter for de ulike alderstrinnene. I to filmer fra Lundtofte skole i Danmark får vi se hvordan sang og musikk kan brukes i nabospråkssammenheng, og hvordan en bestemt lesemetode, «trafikklysmetoden», kan bevisstgjøre barna på likheter og forskjeller mellom nabospråkene. Den fjerde filmen viser hvordan en svensk og en norsk skole – Valsjöbyns skola og Sørli skole – jevnlig møtes og samarbeider om språk- og kulturaktiviteter.

I tillegg til filmene er det også laget en læreplananalyse og en oppdatert oversikt over didaktiske ressurser til undervisning i nabospråk. I læreplananalysen sammenlignes temaet nabospråksundervisning i de danske, svenske og norske læreplanene for å se hva som er felles og hva som vektlegges ulikt.  

Filmene og de tilhørende ressurser er kvalitetssikret av en faggruppe bestående av representanter fra samarbeidspartnerne Dansklærerforeningen, Svensklärarföreningen og Landslaget for norskundervisning.

Hva er bra med i praksis: nabospråk?
Prosjektet ble en suksess fordi filmene viser fram konkrete eksempler på nabospråksdidaktikk som både fenger og oppleves som relevante av elever og lærere. De er enkle å gjennomføre, og er metodisk overførbare til alle de nordiske landene.

Et godt forarbeid med faglige innspill fra samarbeidspartnerene i Danmark, Sverige og Norge har vært helt uvurderlig for å lykkes. I forarbeidsprosessen har også faglige og pedagogiske drøftinger på seminarer i regi av Sprogpilotene og Nordspråk vært til stor nytte.

Prosjektet har vært viktig fordi det ikke har vært laget noe lignende tidligere. Nettstedet er åpent og fritt tilgjengelig for alle. Foruten lærere og skoleledere, så er også lærerstudenter og lærerskoler i hele Norden en aktuell målgruppe. I en ny lærebok i norskfaget for grunnskolelærerutdanningen i Norge – Traavik H. og Benthe Kolberg Jansson (red.) (2014): Norskboka 2. Universitetsforlaget – henvises det til akkurat www.skoleipraksis.no/nabosprak.